På den nye søketenesta aksjeeiere.no kan du no få utlista alle som var aksjonærar i alle selskap registrert i det norske aksjonæregisteret ved årsskiftet 2014/2015.

I samband med utviklinga av forretningsplan for firmaet Mediebruket våren 2009 har eg sendt ut ei spørjegransking til norske avisredaktørar, direktørar og nettansvarlege. Her er svara dei gav.

I ei større nettundersøking som Mediebruket har gjennomført i norske aviser våren 2009, har enkelte resultat utkrystallisert seg etter at 73 avisredaktørar og nettansvarlege i aviser no har svart. Her er det dei svarte.